Management Team

Padadhikaari

Name Designation
Shri Mukund Chitle President
Shri Deepak Ghaisas Vice president
Dr. Pandurang Vaidya Vice president
Shri. Sunil Mone Advisor
Shri. Bansi Dhurandhar Advisor
Shri. Pramod Lele Advisor
Shri. Vishwas Joshi Advisor

Managing Committee 2016-19

Name Designation
Shri. Alok Hardikar Member
Shri. Ashok Dhere Member
Shri. Atul Gokhale Member
Shri. Madhav Jambhekar Treasurer
Shri. Mahesh Kale Member
Shri. Manoj Nirgudkar Secretary
Shrimati Neela Bhide Member
Shri. Prabhakar Thosar Member
Shri. Pramod Kulkarni Member
Dr. Rashmi Phadvanis Vice Chairman
Shri. Shrikant Joshi Member
Shri. Uday Tardalkar Chairman
Shri. Yashwant Joshi Secretary
Smt. Mrudula Datar Member
Dr. Sanjeevani RajawadeMember
Smt. Preeti PatwardhanMember